10/25/22 Whiskey & Cigars - Patriots Glen National Golf Club